kykhaber.com KYK Haberleri | 2016 KYK Burs ve Yurt Haberleri

kykhaber.com
Title: KYK Haberleri | 2016 KYK Burs ve Yurt Haberleri
Keywords:
Description: KYK Haberleri | 2016 KYK Burs ve Yurt Haberleri KYK Haberleri 2016 KYK Burs ve Yurt Haberleri KYK Haberlerini Sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz KYK ?leti?im Merkezi K?M Art?k Hizmete Ba?lad? KYK,
kykhaber.com is ranked 18361879 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,284. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. kykhaber.com has 43% seo score.

kykhaber.com Information

Website / Domain: kykhaber.com
Website IP Address: 69.64.61.87
Domain DNS Server: ns63.domaincontrol.com,ns64.domaincontrol.com

kykhaber.com Rank

Alexa Rank: 18361879
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kykhaber.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,284
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue $516
Yearly Revenue: $6,284
Daily Unique Visitors 1,584
Monthly Unique Visitors: 47,520
Yearly Unique Visitors: 578,160

kykhaber.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control store, no-cache, must-revalidate,post-check=0, pre-check=0
Date Wed, 10 Aug 2016 10:19:46 GMT
Server Apache/2
Content-Type text/html; charset=utf-8

kykhaber.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

kykhaber.com Traffic Sources Chart

kykhaber.com Similar Website

Domain Site Title

kykhaber.com Alexa Rank History Chart

kykhaber.com aleax

kykhaber.com Html To Plain Text

KYK Haberleri | 2016 KYK Burs ve Yurt Haberleri KYK Haberleri 2016 KYK Burs ve Yurt Haberleri KYK Haberlerini Sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz KYK ?leti?im Merkezi K?M Art?k Hizmete Ba?lad? KYK, K?M ile Art?k ??rencilere Daha Yak?n Bir milyondan fazla ??renciye burs/kredi hizmeti veren ve yakla??k 500 bin ??renciyi yurtlar?nda misafir eden Yüksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu, ??rencilerin soru ve sorunlar?na daha h?zl? ??züm bulabilmek amac?yla yepyeni bir birim daha olu?turdu. Daha ?nce baz? daire ba?kanl?klar?n?n bünyesinde birbirinden ba??ms?z hizmet veren ?a?r? merkezi KYK K?M (Kurumsal ?leti?im Merkezi) ad?yla yenilenen modern konseptiyle tek ?at? alt?nda hizmet sunmaya ba?lad?. Kelimeler: kyk ?a?r? merkezi kyk ileti?im kyk ileti?im merkezi kyk kim kyk telefon Yeni yorum ekle Devam?n? oku KYK 2015-2016 Yurt Sonu?lar? A??kland? 2015-2016 kyk yurt ba?vuru ve yurt yerle?tirme sonu?lar? a??kland?..Asil listeden yurtlara yerle?emeyen ??renciler i?in ek yurt ba?vurular? devam ediyor..Kyk 4. yedek ba?vuru sonu?lar?da a??kland?.. 2016 KYK yurt ve Kyk yedek Yurt Sonu?lar?n? ??renmek i?in T?klay?nGen?lik ve Spor Bakanl??? Yüksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2015-2016 ??retim y?l? yurt ba?vuru sonu?lar? a??kland?. ??rencilerin ‘kyk.gsb.gov.tr’ adresinden ba?vuru sonu?lar?n? ??renebilece?i bildirildi. YURTKUR’dan yap?lan a??klama ?u ?ekilde: Kelimeler: Kyk Yerle?tirme Sonu?lar? Kyk Yurt Ba?vuru Sonu?lar? yurt sonu?lar? kyk Yeni yorum ekle Devam?n? oku 2015-2016 KYK Burs Ba?vurular? Ba?l?yor 2015-2016 e?itim ??retim y?l?nda binlerce ??rencinin e?itimine destek i?in kredi yurtlar kurumu taraf?ndan kar??l?ks?z olarak verilen burs ve geri ?demeli olarak verilen e?itim kredisi ba?vurular? ba?l?yor 2015-2016 KYK Burs /kredi Ba?vurusu i?in TIKLAYIN Burs ve ??renim kredisi i?in ba?vurular Ekim ay?nda yap?lacak Gen?lik ve Spor Bakanl??? Yüksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2015-2016 ??retim y?l?na ili?kin burs ve ??renim kredisi ba?vuru tarihini a??klad? Bakanl?ktan yap?lan yaz?l? a??klamada, KYK yurtlar?na ba?vurular?n ba?lad??? hat?rlatarak, kredi-burs ba?vurular?na ili?kin ?u bilgilerine yer verildi: Yeni yorum ekle Devam?n? oku KYK dan Dezavantajl? ??rencilere ?stihdam Deste?i Dezavantajl? ??rencilerin ?stihdam?na KYK Deste?i Gen?lik ve Spor Bakanl??? Yüksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, gelecek akademik y?l?n ba??ndan itibaren yurtlarda kalan dezavantajl? üniversite ??rencilerinin istihdam?n?n desteklenmesi i?in yakla??k 2 milyon avro büt?eli proje uygulanacak. Gen?lik ve Spor Bakanl??? Yüksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), gelecek akademik y?l?n ba??ndan itibaren yurtlarda kalan yoksul veya yoksulluk riski ta??yan, engelli ve di?er dezavantajl? gruplara dahil üniversite ??rencilerinin istihdam?n?n desteklenmesi i?in yakla??k 2 milyon avro büt?eli proje uygulamaya konulacak. Kelimeler: kyk i? deste?i kyk istihdam deste?i kyk kimlere destek verecek Yeni yorum ekle Devam?n? oku KYK Personel S?nav? Ba?vurular? Ba?lad? Kredi ve Yurtlar Kurumu, 1403 S?zle?meli Personel Alacak Gen?lik ve Spor Bakanl??? Yüksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü?ü, ta?ra te?kilat? yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, s?zlü s?navla 842’si bayan, 561’si erkek olmak üzere toplam 1403 s?zle?meli Yurt Y?netim Personeli alacak. S?nav i?in ba?vurular, en az lisans düzeyinde 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas al?narak ger?ekle?tirilecek. S?nava kat?lma ?artlar?n? ta??yan ve usulüne uygun olarak ba?vuru yapanlar aras?ndan KPSSP3 puan? en yüksek olan adaydan ba?lamak üzere ihtiya? bulunan her bir il i?in istihdam? dü?ünülen bayan ve erkek say?s?n?n ayr? ayr? d?rt kat? aday, s?zlü s?nava al?nacak. Kelimeler: kyk eleman al?m s?nav? kyk memur kyk personel s?nav? kykda ?al??mak istiyorum Yeni yorum ekle Devam?n? oku KYK da Manevi Rehberlik Hizmetleri Ba?l?yor Gen?lik ve Spor Bakanl??? Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü?ü, Diyanet ??leri Ba?kanl??? ile bir y?ld?r yürüttü?ü i?birli?ini geli?tiriyor. ?ki kurum aras?nda 26 ?ubat 2015 tarihinde imzalanan protokol ?er?evesinde Camiler Haftas? etkinlikleri, Kur’an-? Kerim ve Siyer dersleri, Din ve De?erler e?itimi, Fark?ndal?k e?itimleri, ?lahiyat at?lyeleri ve Kutlu Do?um haftas? etkinlikleri gibi bir?ok projeye imza at?ld?. Bir y?ld?r sürdürülen ortak projelerde ba?ar?l? sonu?lar al?nmas?n?n ard?ndan i?birli?inin daha da geli?tirilmesi karar? al?nd?. Bu ?er?evede KYK yurtlar?nda gen?lere manevi rehberlik hizmeti vermek ve do?ru dini bilgiyi sunmak amac?yla din g?revlileri g?revlendirilecek. Kelimeler: kyk rehberlik hizmetleri kyk seminer Yeni yorum ekle Devam?n? oku 2016 KYK Yurt Kay?tlar? e-Devlet ile Online Yap?lacak 2015-2016 KYK YURT KAYITLARI SADECE E-DEVLET üZER?NDEN YAPILACAK YURTKUR'a ba?l? yurtlara yerle?meye hak kazanan ??renciler, kay?tlar?n? evlerinden e-kay?t sistemiyle yapacak. Yüksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu e-kay?t sistemi, bu d?nem tüm yurtlarda uygulan?yor. Bu kapsamda, 4 Eylül 2015 tarihinden itibaren 11 Eylül’e kadar YURTKUR’a ba?l? yurtlara yerle?meye hak kazanan ??renciler "www.turkiye.gov.tr" internet sitesi üzerinden kay?tlar?n? yapabilecek. Bu uygulaman?n amac? yurtlara kay?t yapt?rmak i?in bulundu?u ilden kazand??? yurda gitmek zorunda kalan ??rencilerimizi ekonomik olarak rahatlatmak ve onlara zaman tasarrufu sa?lamakt?r. Uygulama, 2015-2016 d?nemi i?in YURTKUR’a asil ve yedek listeden yerle?meye hak kazanan ??rencileri kapsayacak. Kelimeler: kyk e-devlet-e-devlet kyk yurt kay?tlar? kyk yurt kayd? yapma yurt kay?tlar? nas?l yap?l?r 1 yorum Devam?n? oku KYK S?zle?meli Personel Ba?vuru Sonu?lar? A??kland? Kredi yurtlar kurumu bünyesinde s?zle?meli yurt personeli olarak g?rev yapmak üzere ba?vuru yapanlar i?in personle al?m sonu?lar? a??kland?..Gen?lik ve Spor Bakanl??? Yüksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü?ü ta?ra te?kilat? yurt müdürlüklerinde, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 say?l? Bakanlar Kurulu Karar? ile yürürlü?e konulan “S?zle?meli Personel ?al??t?r?lmas?na ?li?kin Esaslar” ?er?evesinde istihdam edilmek üzere, 20 Ekim 2014 – 26 Kas?m 2014 tarihleri aras?nda yap?lan S?zle?meli Yurt Y?netim Personeli s?zlü s?nav? sonu?lar? a??klanm?? olup, as?l listede yer alan adaylar?n a?a??daki belgeleri 16 Ocak 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili B?lge Müdürlü?üne teslim etmeleri gerekmektedir. 1- KPSS sonu? belgesinin asl? veya internet ??kt?s?, Yeni yorum ekle Devam?n? oku 2014-2015 Kyk Burs Kredi Sonu?lar? Ne Zaman A??klanacak KYK 2014-2015 yurt, kredi ve burs ba?vuru sonu?lar? heyecanla bekleniyor.Kredi yurtlar kurumu burs kredi sonu?lar? ?ncesi burs ba?vurular?n?n degerlendirirlmesinde yeni sisteme ge?ildigini duyurmu?tu... Burs ve kredi sonu?lar?n?n Aral?k ay? i?inde a??klanmas?n? bekliyoruz.. ??renciler burs ve kredi sonu?lar?n? e-devlet sistemi üzerinden de ??renebilecekler Yüksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Y?netmeli?i'nde yap?lan de?i?ikli?i an?msatarak, burs almaya hak kazanan ??rencilerin bundan sonra notere giderek taahhütnameyi tasdik ettirmelerinin gerekmeyece?ini vurgulad?. Bu düzenlemeyle senet olay?n?n kalkt???n? ifade eden Kaymakcan, vatanda??n notere ücret ?demesine gerek kalmad???n? ifade etti. Yeni yorum ekle Devam?n? oku Kyk Burs ve Yurt Ba?vurular?nda Yeni Düzenleme Yap?ld? Gen?lik ve Spor Bakanl???, üniversite ??retimleri i?in KYK yurtlar?nda konaklayan ??rencilerin belirlenmesinde ve burs/kredi ba?vurular?nda kullan?lan puanlama sisteminde bu y?l yeni bir uygulamay? hayata ge?irdi. Gen?lik ve Spor Bakanl???, bu y?l hayata ge?irdi?i yeni uygulama ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (Yurtkur) bar?nma ve burs/kredi ba?vurusunda bulunan üniversite ??rencilerinin ?nceliklerini aralar?nda ?e?itli bakanl?klar?n da oldu?u 11 ayr? kurumda yapt??? taramaya g?re belirliyor. Yeni yorum ekle Devam?n? oku Say??tay’?n Yurt-Kur raporu: ??rencinin yemedi?i yeme?in paras? i?letmecinin cebine gitmi? Say??tay’?n haz?rlad??? 2013 Yüksek??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Denetim Raporu, devletin nas?l zarara u?rat?ld???n? g?zler ?nüne serdi. Raporda, yurtta kalan ??rencinin ald??? yemek bedeline bak?lmaks?z?n i?letmeye, gereksiz yere yemek ücretinin tamam?n?n ?dendi?i tespit edildi. Parmak izi sisteminin ?al??mad???, imza f?yü kullan?ld??? ve listelerin sonradan sisteme i?lenmedi?i belirtildi. ??rencilere kahvalt? i?in 2,20 TL, ak?am yeme?i i?in 4,50 TL olmak üzere, günlük 6,70 TL yemek yard?m? yap?l?yor. Say??tay raporuna g?re ??renciler bu miktar tutar?nda yemek almasa da fark i?letmeciye ?dendi. Yeni yorum ekle Devam?n? oku KYK dan ?ste?e Ba?l? ücretsiz Sa?l?k Taramas? 2014-2015 e?itim y?l?nda kyk yurtlar?nda kalacak ??renciler olduk?a ?ansl? olacak ..zira ücretsiz sa?l?k taramas? hakk?na sahip olacakt?r Gen?lik ve Spor Bakanl??? ile Sa?l?k Bakanl??? aras?nda "Yüksek??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlar?nda Kalan ??rencilere Sa?l?k Taramas? Yap?lmas?na Dair Protokol" imzaland?. Gen?lik ve Spor Bakanl??? ile Sa?l?k Bakanl??? aras?nda "Yüksek??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlar?nda Kalan ??rencilere Sa?l?k Taramas? Yap?lmas?na Dair Protokol" imzaland?. Gen?lik ve Spor Bakanl??? Büyük Toplant? Salonu'nda ger?ekle?tirilen imza t?renine Gen?lik ve Spor Bakan? Akif ?a?atay K?l?? ile Sa?l?k Bakan? Mehmet Müezzino?lu kat?ld?. Kelimeler: Kyk Kyk Haberleri Kyk Sa?l?k Testi ücretsiz Sa?l?k Taramas? Yurtkur Check-up Yeni yorum ekle Devam?n? oku Kyk Kredi ve Burslar ??in Yeni Protokol Kurumumuzun Ziraat Bankas? ile yapt??? ve 1 Temmuz 2014’te yürürlü?e girecek protokolde yeni düzenlemeler hayata ge?iyor. Eski protokolde ??rencilere burs ?demeleri her ay?n 6’s?nda, kredi ?demeleri ise 7’sinde yap?l?rken yeni protokolle ?demeler, ??rencilerin T.C kimlik numaralar?n?n son hanesine g?re belirlenen tarihlerde yap?lacak. Buna g?re, T.C kimlik numaras?n?n son hanesi ‘0’ olanlar i?in ?deme günü her ay?n 6’s? olurken, kimlik numaras?n?n son hanesi ‘2’ olanlara ?demeler ay?n 7’sinde, ‘4’ olanlara ay?n 8’inde, 6 olanlara ay?n 9’unda ve kimlik numaras? 8 ile bitenlere burs ve kredi ?demeleri her ay?n 10’unda yap?lacak. Kelimeler: Burs ?deme Tarihleri Bursum Ne Zaman Yatar Kredi ?demeleri Kyk Kredim Ne Zaman Yatar Kyk Yeni ?deme Sistemi 2 comments Devam?n? oku Burs Kredi Sonu?lar? ve 2014 Burs Miktar? A??kland? Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an antalya da yapt??? konu?mada 2013-2014 kyk burs ve kredi sonu?lar?n? a??klad?.. 2014 y?l?nda burs kredi miktarlar?da a??kland?.. Burs kredi sonu?lar? sonunda a??kland?.. 1 Ocak 2014 itibar?yla 1 milyon 452 bin ??renciye burs ya da kredi verece?iz. Lisans ??rencileri i?in ayl?k 280 lira olan Kredi Yurtlar Kurumu kredi ya da burs miktar?n? 300 liraya yükseltiyoruz. Yüksek lisans ??rencileri i?in 560 lira olan burs ya da krediyi ayl?k 600 liraya yükseltiyoruz. Doktora yapan ??rencilerin ald??? 840 liray? da ayl?k 900 liraya yükseltiyoruz. 2002’ye oranla b?ylece ??rencilerin ald??? burs ya da kredi müktar?n? yüzde 567 oran?nda artt?rm?? oluyoruz. Yurtlarda olan ??rencilere 201 lira olarak ?dedi?imiz yemek katk? paras?n? 220 liraya yükseltiyoruz. Kelimeler: Burs Sonu?lar? Burs Sonu?lar? A??kland? M? Burs Sorgulama Kyk Kyk Burs Sonu?lar? A??kland? Kyk Sorgulama 22 comments 2013 2014 Kyk Burs ve Kredi Sonu?lar? A??klan?yor Kyk burs ve kredi sonu?lar? nihayet a??klan?yor..KAs?m ay? itibari ile ??rencilerin sab?rs?zl?kla bekledi?i burs kredi sonu?lar? daha ?nce de belirtti?imiz gibi aral?k ay?n?n 2. haftas?nda 15 aral?k 2013 pazar gün 11.30 da ba?bakan taraf?ndan a??klanacak Gen?lik ve spor bakan? Suat k?l?? kyk 2014 toplant?lar?n?n tamamlanad???n? ve burs ve kredi sonu?lar?n? ba?bakanla birlikte bu hafta sonu a??klayacaklar?n? duyurmu?tu “@suatkilic: 2014 y?l? burs/kredi ba?vuru sonu?lar? ile burs/kredi ve yemek katk?s? rakamlar?n? Pazar günü saat 12.00'de a??klayaca??z” dedi ard?ndan 14 aral?k 2013 te yeni bir a??klama yapt? Suat KILI? ?@suatkilic "Yüksek ??renim burs/kredi rakamlar? ve ba?vuru sonu?lar?n? yar?n 11.30'da Antalya'da Ba?bakan?m?zla a??klayaca??z." Kelimeler: Burs Sonu?lar? A??kland? M? Burs Sorgulama Kyk Kyk Kyk Burs Sonu?lar? Kyk Burs Sorgulama Kyk Bursu Ba?bakan A??klayacak Kyk Kredi Sonu?lar? Yeni yorum ekle Devam?n? oku 1 2 3 sonraki ? son ? Son yorumlar Yedek listesinde siralamam 41 weeks 4 days ?nce ben fizioterapye kaid 42 weeks 2 days ?nce Tamamen balon haber. Benim de 1 y?l 44 weeks ?nce YEDEK SIRASI N???N H?? 1 y?l 44 weeks ?nce okumak zorrr 1 y?l 44 weeks ?nce O listeyi ben de g?remiyorum 1 y?l 44 weeks ?nce arkada?lar? yurt yedeklerinde 1 y?l 44 weeks ?nce yurt sonuclari 1 y?l 45 weeks ?nce Alabilir,sorun yok.. 1 y?l 45 weeks ?nce YURT YERLE?MES? 1 y?l 46 weeks ?nce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Anasayfa Aktif Konular Gezinti Anasayfa KYK Mobil Anketler Archives Kitaplar Son g?nderiler Son konular - KYK dan Dezavantajl? ??rencilere ?stihdam Deste?i - KYK Personel S?nav? Ba?vurular? Ba?lad? - KYK ?leti?im Merkezi K?M Art?k Hizmete Ba?lad? - KYK da Manevi Rehberlik Hizmetleri Ba?l?yor - 2016 KYK Yurt Kay?tlar? e-Devlet ile Online Yap?lacak - KYK 2015-2016 Yurt Sonu?lar? A??kland? - KYK S?zle?meli Personel Ba?vuru Sonu?lar? A??kland? - 2014-2015 Kyk Burs Kredi Sonu?lar? Ne Zaman A??klanacak - Kyk Burs ve Yurt Ba?vurular?nda Yeni Düzenleme Yap?ld? - 2015-2016 KYK Burs Ba?vurular? Ba?l?yor - Say??tay’?n Yurt-Kur raporu: ??rencinin yemedi?i yeme?in paras? i?letmecinin cebine gitmi? - 2014-2015 KYK Yemek Fiyat Listesi A??kland? - 2014-2015 KYK Art?k Y?l ,Doktora ,Master ,DGS ve YGS Yurt Ba?vurular? - KYK Yurt Yerle?tirme Sonu?lar? A??kland? 2015 - Kyk Yurt Ba?vurusu i?in Gerekli Belgeler 2014-2015 - KYK Yazl?k Yurt Bar?nma Süreleri Uzat?ld? - Kyk Yurt Ba?vuru Tarihleri 2014-2015 - KYK dan ücretsiz Meslek Ve Sanat Okulu Müjdesi - KYK dan ?ste?e Ba?l? ücretsiz Sa?l?k Taramas? - Kyk Kredi ve Burslar ??in Yeni Protokol - Burs Kredi Sonu?lar? ve 2014 Burs Miktar? A??kland? - 2013 2014 Kyk Burs ve Kredi Sonu?lar? A??klan?yor - Kyk Senetlerinde e-Devlet Uygulamas? Geliyor - Yabanc? ??rencilere verilen burslarda düzenleme - KYK Burs Sonu?lar? Ne Zaman A??klan?yor 2014 -2015 - 2013-2014 KYk Burs Ba?vurular?nda De?i?iklik Yap?ld? - 2014 Ba?bakanl?k Burs Sonu?lar? A??klan?yor T?kla sonu?lar? ??ren - Evli ??rencilere Burs Ba?vuru ?artlar? Kyk 2013 - Evlenen ??rencilerin ??renim Kredisi Bursa ?evrilecek - 2014-2015 KYK YURTKUR Yedek Yerle?tirme Sonu?lar? - 2014-2015 Kyk Sonu?lar? Ne Zaman A??klan?r - Gezi park? eylemlerine kat?lan ??rencilerin burslar? kesilecek mi? - Bakan Suat K?l??'tan KYK burslar? ile alakal? a??klama - ?zel Yetenek S?nav? yurt ba?vurular? ne zaman? - 2014-2015 YURTKUR Kredi-Burs Ba?vuru Tarihleri - 2013-2014 ?sym burs ba?vurusu tarihleri - 2014 -2015 y?l? ba?bakanl?k bursu nas?l al?n?r? Nereye ba?vurulmal? - KYK yurt ba?vurular? ne zaman 2013 - 2014 Ara D?nem KYK Yurt Ba?vurusu ??in T?kla - KYK n?n verece?i yeni hizmetler G?zde i?erik Son g?rüntülenme: 2012-2013 KYK Yurt Burs ve Kredi Ba?vurular?-Sonu?lar? KYK 2015-2016 Yurt Sonu?lar? A??kland? KYK Yurt Yerle?tirme Sonu?lar? A??kland? 2015 Bakan Suat K?l??'tan KYK burslar? ile alakal? a??klama Kyk Yurt Ba?vurusu i?in Gerekli Belgeler 2014-2015 Yeni Burs ve ??renim kredisi sonu?lar? a??kland? Kyk Kredi ve Burslar ??in Yeni Protokol 2014-2015 KYK Yemek Fiyat Listesi A??kland? KYK dan ücretsiz Meslek Ve Sanat Okulu Müjdesi Kyk Senetlerinde e-Devlet Uygulamas? Geliyor KYK Genel Müdürü Albayrak'dan Burdur ziyareti 2014 Ara D?nem KYK Yurt Ba?vurusu ??in T?kla 2014 Ba?bakanl?k Burs Sonu?lar? A??klan?yor T?kla sonu?lar? ??ren KYK da Manevi Rehberlik Hizmetleri Ba?l?yor KYK yurt ba?vurular? ne zaman 2013 KYK Haberleri KYK dan ?ste?e Ba?l? ücretsiz Sa?l?k Taramas? Kyk Yurt Ba?vuru Tarihleri 2014-2015 KYK ?leti?im Merkezi K?M Art?k Hizmete Ba?lad? 2014-2015 KYK Art?k Y?l ,Doktora ,Master ,DGS ve YGS Yurt Ba?vurular? Kullan?c? giri?i Kullan?c? ad?: * ?ifre: * Yeni hesap yarat Yeni ?ifre iste

kykhaber.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: KYKHABER.COM
 Domain ID: 1881072314
 WHOIS Server: whois.godaddy.com
 Referral URL: http://www.godaddy.com
 Updated Date: 2014-10-19T14:09:58Z
 Creation Date: 2014-10-19T00:05:57Z
 Registry Expiry Date: 2016-10-19T00:05:57Z
 Sponsoring Registrar: GoDaddy.com, LLC
 Sponsoring Registrar IANA ID: 146
 Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
 Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
 Name Server: NS63.DOMAINCONTROL.COM
 Name Server: NS64.DOMAINCONTROL.COM
 DNSSEC: unsigned
>>> Last update of whois database: Mon, 23 May 2016 17:43:36 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars